Adatkezelési tájékoztató


Kedves Érdeklődő!

Köszönjük érdeklődését adatkezelési tájékoztatónkkal és weblapunkkal kapcsolatban!


Személyes adatainak és privát szférájának védelme rendkívül fontos számunkra. Annak biztosítása érdekében, hogy Ön minden információval rendelkezzen személyes adatainak kezeléséről, kérjük olvassa el az alábbi tájékoztatót.


1. Adatkezelő

ZTB Plusz Kft. (5435 Martfű, Gesztenye sor 11. fszt. 3.) (a továbbiakban: Teaház) mint Adatkezelő az alábbiakról tájékoztatja Önt az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján. A személyes adatok szolgáltatása önkéntes, az Ön hozzájárulásán alapul a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja értelmében az alábbiak szerint. Az Ön által megadott személyes adatok a jelen Tájékoztató 2. pontjában részletesen meghatározott célból kerülnek kezelésre.


Az Ön által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a szükségesség, méltányosság, jogszerűség és átláthatóság GDPR-ban meghatározott szabályai alapján kezeljük. Jelen adatkezelési tájékoztató az Ön hozzájárulásának megadásától annak visszavonásáig illetőleg a jogszabályban meghatározott ideig érvényes.


Adatfeldolgozó


Az Adatkezelő a Lampyon Hungary Kft.-t (1139 Budapest, Petzvál József u. 56.), mint Adatfeldolgozót veszi igénybe a tea-elmeny.hu tárhely szolgáltatása érdekében.2. Személyes adatok kezelése

2.1 Kapcsolatfelvétel


Ön az Adatkezelőnek a weboldalon található kapcsolatfelvételi formula használatával információkat küldhet, illetve felveheti a kapcsolatot az Adatkezelővel, illetőleg adott esetben megrendelést adhat le a tea-elmeny.hu weboldal Kapcsolat menüpontján keresztül. Az Adatkezelő az Ön nevét, e-mail címét, telefonszámát, üzenetét, az üzenet tárgyát kezeli, amelyet a Kapcsolatfelvétel menüpont alatt megad annak érdekében, hogy személyesen kapcsolatba lépjen Önnel, illetve ellássa Önt az igényelt információkkal, esetleges megrendelését felvegye. Amennyiben a Kapcsolatfelvétel menüpont alatt terméket rendel meg a tea-elmeny.hu weboldalról, akkor a megrendelés céljából megadott adatok számlázás során felhasználásra kerülnek. Személyes adata tehát hozzájárulása alapján, annak visszavonásáig illetőleg az adatkezelés céljának megvalósulásáig kezeljük.


Személyes adatát az Adatkezelő következő munkatársai ismerhetik meg: ügyvezető, kapcsolattartásért felelős személyek, pénzügyi munkatársak, adatvédelemért felelős személy.


Az Adatkezelő személyes adatait az Ön kérésére a Ronnefeldt cég HORECA üzletágának továbbítja.


A személyes adatok kezelése nem automatizált módon történik.


2.2 Böngészés a tea-elmeny.hu weboldalon – Sütik használata


A tea-elmeny.hu weboldal sütiket használ. A sütikről illetőleg engedélyezésük, használatuk szabályairól, az általuk gyűjtött adatok természetéről és felhasználásáról a honlapon található Süti használatára vonatkozó szabályzat tartalmaz részletes információkat.


Az Adatkezelő által a sütikkel kapcsolatosan kezelt adatok, amennyiben Ön ezeket megadja: IP cím, böngészési előzmény a tea-elmeny.hu weboldalon.


Az Ön sütikben tárolt adatait az Adatkezelő következő munkatársai ismerhetik meg: ügyvezető, weblap admin, adatvédelemért felelős munkatárs.


Az Ön sütikben tárolt adatait a következő személyeknek vagy szervezetknek továbbítjuk: Google és a Google partnerei a Google Analytics szolgáltatással kapcsolatban, külső weboldal szolgáltató.


A személyes adatok kezelése nem automatizált módon történik.3. Adattovábbítás harmadik személyek részére

Weboldalunkat hivatásos szolgáltató hosztolja. Ez a weboldal operátor hozzáféréssel rendelkezik az oldalra továbbított vagy ott tárolt adatok tekintetében oly módon, amely jelen tájékoztató 2. pontjában meghatározásra került. A weboldal szolgáltatást nyújtó titoktartásra kötelezett. Az Ön személyes adatai jelen tájékoztató 2. pontjában feltüntettek szerint kerülhetnek továbbításra harmadik személyek részére az Ön előzetes beleegyezésével.4. Visszavonáshoz való jog

Ön visszavonhatja hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez bármely, a 2. pontban meghatározott cél tekintetében bármikor, külön díjazás nélkül. A visszavonás nem érinti az adatkezelés visszavonás előtt jogszerűségét.


Ön hozzájárulását az Adatkezelő részére e-mailben vagy postai úton küldött megfelelő üzenetben, illetve a 2. pontban foglalt bármely megfelelő módszer választásával és alkalmazásával vonhatja vissza.


Amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, az engedély visszavonása az Ön adatainak törlésével jár, amely érinti az adatkezelés céljának megvalósulását.5. Adatbiztonság

Technikai és szervezeti intézkedésekkel biztosítjuk, hogy weboldalunk, illetve egyéb rendszereink védettek illetéktelen személyek részéről történő esetleges törlési, megsemmisítési, megváltoztatási vagy továbbítási kísérletektől az Ön személyes adata tekintetében.6. Linkek

Internetes jelenlétünk magában foglalja más weboldalak linkjeinek alkalmazását. Azonban azt nem tudjuk biztosítani, illetve nem felelünk azért, hogy a másik weboldal működtetője megfelelő adatkezelési- és adatbiztonsági protokollt alkalmazzon.


Mint szolgáltató, csak a saját weboldalunkon található tartalomért vagyunk felelősek az általános jogi előírások értelmében. Saját tartalmunk megkülönböztethető más, egyéb szolgáltató által nyújtott tartalomtól. Más, harmadik személy szolgáltató által linkeken keresztül nyújtott tartalomért felelősséget nem vállalunk, nem alkalmazzunk azokat, mint saját tartalmat.


Egyedül azon weboldal szolgáltatója, amelyre az adott link mutat, felelős az illegális, helytelen vagy hibás tartalomért és információért, különösen azokért az esetleges károkért, amelyek ezen információk használatából vagy annak elmaradásából adódhatnak.7. Tájékoztatáshoz való jog

Az Adatkezelő tájékoztatja Önt, hogy tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését (pl. pontatlan adatok helyesbítése vagy hiányos adatok kiegészítése), a személyes adatai kezelésének korlátozását, törlését (pl. hozzájárulás visszavonása vagy az adatkezelés céljának megszűnése esetén), illetve adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését, tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Ön jogosult az adathordozhatóságra, amely szerint személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, vagy amennyiben az adatkezelés automatizált módon történik.


Ön továbbá tájékoztatást kérhet az esetleges adatfeldolgozó által feldolgozott személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.


Esetleges adatvédelmi incidens esetén Ön tájékoztatást kérhet az incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, amennyiben az incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Ön jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja Önt a GDPR 34. cikkében meghatározott módon. Az Ön – személyes adatainak továbbítása esetén – tájékoztatás kérhet továbbá az esetleges adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.


Az adatkezeléssel kapcsolatban Önt megilletik az alábbi jogorvoslati lehetőségek, nevezetesen a GDPR VIII. fejezetében és 21. cikkében meghatározott jogorvoslat es tiltakozási jog, illetve az Infotv. 23. §- ban meghatározottak szerint bíróság előtt érvényesítheti jogait és a jogszabályok szerint őt esetlegesen megillető kártérítést és sérelemdíjat. Amennyiben Önnek a személyes adataival kapcsolatos tiltakozását, panaszát, kérelmét nem sikerült megnyugtató módon rendeznie az Adatkezelővel, vagy egyébként bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélyefennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5) jogosult bejelentést, panaszt tenni.


Ezen túlmenően Önt megilleti a bírósághoz fordulás joga is az alábbi esetekben:


  • a felügyeleti hatóság rá vonatkozó jogilag kötelező erejű döntésével szemben;
  • ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal;
  • ha a felügyeleti hatóság 3 hónapon belül nem tájékoztatja a panaszával kapcsolatos eljárás fejleményeiről vagy annak eredményéről;
  • ha megítélése szerint az Adatkezelő vagy az általa alkalmazott adatfeldolgozó a GDPR rendelkezéseinek nem megfelelő adatkezelés következtében megsértette a GDPR szerinti jogait.


8. Kapcsolat

Amennyiben Önnek további kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérjük, keressen fel minket. Az alábbi kommunikációs csatornákat használhatja hozzájárulásának visszavonására, illetőleg adatai gyűjtésével, kezelésével vagy használatával kapcsolatos információk beszerzésére, azok helyesbítésére, zárolására, törlésére vagy bármely egyéb engedély visszavonására:


  • e-mail cím: info@tea-elmeny.hu
  • postai cím: Ronnefeldt Teaház, 1026 Budapest, Gábor Áron u. 74-78. -1 szint.

Budapest, 2019. január 25.

ZTB Plusz Kft.
Adatkezelő